Jenis-jenis Osong dan Contohnya

3637

Seperti sudah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, Osong adalah ungkapan Ikrar kesetiaan Laskar Kerajaan Bone terhadap Raja Bone untuk melawan Tentara Belanda

Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya perlawanan Bugis yang dilakukan melawan tentara Belanda. Keperkasaan dan kegigihan itu disenandungkan dalam berbagai nyayian perang (elong osong).

Senandung nyanyian-nyanyian perang dalam bahasa bugis disebut (Elong Osong) alunannya melampaui batas-batas wilayah, daerah atau kawasan etnik tertentu. Ketika nyanyian perang semacam ini disenandungkan pula pada tempat lain dan alunannyapun melampui batas wilayah, daerah dan kawasannya, bertautlah untaian liriknya mempersatukan irama zaman.

Keadaan semacam inilah yang menautkan “memori kolektif” mereka. Memori kolektif inilah yang menjadi benih tumbuhnya satu kesadaran bersama yang melahirkan suatu tingkah laku kolektif yang ditemukan di mana-mana. Faktor-faktor inilah yang menjadi embrio bagi lahirnya satu bangsa kelak dikemudian hari.

Memperhatikan perjuangan Arung Palakka dalam menegakkan hak azasi manusia yang terinjak-injak ketika itu akibat diperlakukan sebagai budak di luar batas kemanusiaan (ripoata puppu) dan memperoleh kesengsaraan dan perlakuan kasar sebagai pekerja paksa (anrasarasangnge natekkua) sebagai faktor utama keterlibatannya menyejarah.

Tak dapat diragukan lagi tujuan perjuangan itu. Sebagai upaya mencari keseimbangan, dan merebut harga dirinya yang hilang.

Persoalannya sekarang adalah sejauh mana perjuangan kemanusiaan yang dikorbankan Arung Palakka ketika itu mampu melampaui batas-batas wilayah, daerah dan kawasannya. Kemudian apakah tema perjuangan kemanusiaan Arung Palakka ketika itu mampu mengalahkan tema yang aktual di abad ke-17 sehingga tema perjuangan kemanusiaan itu dapat diterima secara universal oleh zamannya.

Dengan demikian akan tampak bahwa masalah yang perlu mendapat perhatian bukan peristiwa atau kejadiannya, melainkan filsafat sejarahnya, yakni ide keterlibatan Arung Palakka dalam perang, bukan jalannya peperangan.

Jenis-jenis Osong

Osong adalah ungkapan / pernyataan prajurit / rakyat kepada Raja / Pemimpinnya. Osong biasanya dibawakan dalam bentuk sastera bertutur.

Osong terbagi atas 3 jenis yaitu
1. Osong Pakkenna
Osong Pakkenna ialah pernyataan kesetiaan kepada raja pada waktu kerajaan menyatakan perang terhadap musuh. Biasanya menggunakan properti keris yang diacungkan secara vertikal saja.

2. Osong Pattuppu
Osong Pattuppu ialah pernyataan yang digunakan bila menjemput tamu kerajaan. Pattuppu artinya tetamu.

3. Osong Pakkuru’ Sumange’
Osong Pakkuru’ Sumange’ ialah pernyataan yang ditujukan kepada raja yang baru terpilih bertujuan untuk memberi semangat dalam memimpin rakyat.

Dalam bahasa Bugis Bone disebut OSONG sedang dalam bahasa Makassar disebut ANGNGARU’. Osong ungkapan Ikrar kesetiaan Laskar terhadap Raja dalam melawan Tentara Belanda tahun 1905 yang di kenal dengan peristiwa ‘ Rumpa’na Bone.

Disetiap perayaan hari jadi Bone, biasanya ada lomba “OSONG’” sebagai bagian tak terpisahkan dari upacara penyambutan tamu, entah itu Gubernur, Bupati atau Siapa saja yang dipertuan, yang mengendalikan atau memerintah orang banyak.

Osong yang dimaksud di sini adalah OSONG PAKKENA yakni pengucapan ikrar atau sumpah di mana seseorang melompat dengan keris atau badiknya dan mengucapkan sumpah setia kepada pemimpinnya sebagai refleksi perjuangan masa lalu melawan Belanda.

Pada masa kerajaan, Osong Pakkenna biasa dipersembahkan kepada raja, atau dari pemimpin pasukan kepada panglimanya, atau kepada rajanya.

Kalau OSONG PATTUPPU biasa juga dipersembahkan dihadapan pemimpin tamu atau raja / yang datang sebagai raja atau pemimpin sahabat atau pemimpin / raja yang lebih tinggi kedudukannya.

Orang yang melakukan Osong disebut Mangosong’ yakni bersumpah, berikrar, menyatakan kesetiaan. Seorang yang melakukan osong’ haruslah berpakaian adat, mengucapkannya harus lantang, tegas dan sambil menghunus keris atau badik (bugis : kawali).

Osong digolongkan sebagai salah satu jenis (sastra tutur) serta sudah dikenal etnis Bugis dan Makassar sejak jaman kerajaan, bahkan berdirinya suatu kerajaan umumnya diawali dengan pernyataan ikrar / sumpah antara rakyat yang diwakili para pemimpin kaum (Anang) dengan calon pemimpin atau rajanya, dalam hal ini Tomanurung, sebagai penguasa awal dinasti.

Osong dilakukan untuk berbagai kepentingan : pengangkatan raja atau pemimpin, pergantian raja, pernyataan setia sebelum berangkat perang atau ikrar harapan akan sesuatu.

Contoh Osong PAKKURU’ SUMANGE’

Osong Pakkuru’ Sumange’ ialah pernyataan yang ditujukan kepada raja / pemimpin yang baru terpilih bertujuan untuk memberi semangat dalam memimpin rakyat. Misalnya JK terpilih sebagai wakil presiden dll.

Contoh Osong Pakkuru Sumange’ yaitu

TANA BONE KURU’ SUMANGE’

TAPARAJAIYAKKENG ADDAMPENG,
PAPPASSALAMA RI TO MALEBBIKENG BATARA TUNGKE’NA TANA BONE TANA SUMANGE,
H.ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI ENRENGGNGE H.AMBO DALLE ININNAWA TEMMALLAISENG
KUWAETTOPA MASSIWAWA, IYA KIALEBBIRIE NENNIYA KITANREREANGNGE ALEBBIRENNA.
KUAETTOPA PASSIAJING SOMPUNG LOLOKENG ENGKAE RI WALA-WALA
BARUGA PANGADERENG AMANGKAUKENNA TANA BONE TANA SUMANGE’.

TAPARAJAIYAKKENG ADDAMPENG,
UPAPPOLO ADAWA-DAWANG BICARA
KUPABBARIADA MAPPAKATUNA ALE PARANRU MINASA PADDENNUANG,
PALORO TAMPU’ KALAWING ATI, PAKKALU ADA MAMASE-MASE
BICARA MAKKEWARI NA MATTUPPU ADE’
IKKENG MAI SILISE SIPADANGENNA PAMMARENTA
KUAETTOPA PABBANUANNA TANA BONE TANA SUMANGE’
.
TAPARAJAIYAKKENG ADDAMPENG,
RENNU MAKKERENNU RIJUJUNG RI PABOTTO ULU,
RI PATE’ RI PAKKA-PAKKA ULAWENG, TANRANG RENNU RIKALAWING ATI
RI ALAI ADDAUNGENG RI BATE NA PAWARI-E LONTARA ATTORIOLONG
RISIKKIRENG BIRITTA, NATURUNGI SILENGERENG,
NASIMPANUANGNGI SIPADANGENG,
NAPOLEI TOANA MALEBBI TENREREANGENGNGI ARAJANNA
KUAETTOPA ALEBBIRENNA LIPUNA TANA BONE SUMANGE’

TAPARAJAIYAKKENG ADDAMPENG,
SALAMA’KI TEMMARIULENG RITANA ASALAMAKENNA TANAE RI BONE
RIWATA’KI CENDE PAPPAKARAJA
RISARAKENG TETTONGENG TEDDUNG DEWATA RI LANGI
NASEREI PASERE ALUSU’ NARAGA-RAGA GENRANG BALI SUMANGE
RIPALETEKI’ RI PUTE INNONG-KINNONG TALUTTU PAPPAKALEBBI
RI PATIJJANG RI LANGKANA ARAJANG
NARIPADDIRATEI COKKONG
IYANARITU RI COKKONGENG PANGADERENG

TANA BONE KURU’ SUMANGE’
MAJEPPU RITU NASAPPONI ADE’
NAKALEWOI BESSI MALELA, BATARA TUNGKE’NA TANA SUMANGE’
RI ENGKATTA MAI RILIPU PANGADERENGNA TANA BONE
PALISU SUMANGE, PASSAU UDDANI SIKUAE LAMPE ITTANA
MINASA PASILENNERENGNGI ADA PURAE RI PUTANRA
MAELOTA PATALLEI MAJJAJARENG, ADE PURA ONRONA TANA SUMANGE’
IYANARITU “ BONE TANA SUMANGE’ BONE KURU SUMANGE’” PAKKESSEI AJJUARENG IKKENG MAI.

TAPARAJAIYAKKENG ADDAMPENG,
NAIYYA PABALI’ SUMANGE PAENRE’ ATUONG RI LINO
RI LIPUNA TANA BONE TANA SUMANGE’
MAUNI BOSI RI TENGNGA DOLANGENG
MASSOLO’ RI PADANGNGE SIYA, NAMALI SARAE
TUWO SIWOLLONG-POLLONG RI LINO
KUAETTOPA MATTI LIMBANG RIMAJE

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
SALAMA’ TOPADA SALAMA’

Berikut ini beberapa contoh Osong Pakkenna

1. Osongna I Parakkasi Arung Tanete

Itawa mai lapuang
Batara Tungke’na Bone
muarengkalinga maneng
padakku pattupu batu

I Parakkasi asekku
ritellae Daeng Pawawo
mpiseyangngengngi Tanete

mammenasawa labela mewai mappasiduppa parewa
ritengnga padang
pabbarani ripilena
koroneli bettaede’
rialauna Lona

Terjemahan :

Pandanglah diriku Puang
penguasa tunggal Bone

Dengarkanlah wahai sesamaku pimpinan
I Parakkasi namaku
yang digelar Daeng Pawawo
Yang menakhodai Tanete
Saya berharap dapat berhadapan mengadu senjata
Di medan perang
pemberani pilihan
Kolonel yang hebat
di sebelah timur kampung Lona

2. Osongna Baso Pagilingi Petta Ponggawae

Taroi siya mattonrong
Kompania Balandae
apa’ masiri wegangnga
taroangngi pau temmate

watakku ripadakku sulangali padakku le’ba risompa
Tellu memengngi ponratu
kutoddo’ kutea lara’
ata memengnga ri Bone
kurilanti’si ponggawa mangkau’ ritengnga padang
tajajiyangnga riperinyamenna Bone

Iya arena labela betta massolasolae
temmennajai sunge’ku mattekka ri pammassareng
inappa memengngi bela
paranru’ rukka mawekke’
allingereng mangkau’ku
batara tungke’na Bone

namasallena ri maje
sumange bannampatikku
wajoajo mani lolang ri wanua

lino kuwinreng tommiro bela tonangeng passingara’ku
kuwana maccappu bello
riwalawala bessie
ri appasareng kannae

Terjemahan :

Biarkanlah Belanda menyerang
Sebab aku malu meninggalkan
kesan yang buruk
terhadap sesamaku laki-laki sesamaku pemberani

Ada tiga hal yang kupegang teguh sehingga tidak akan goyah
Saya adalah warga asli di Bone
Kemudian diangkat lagi sebagai Panglima Perang

Saya dilahirkan dalam suka dan dukanya Bone
Sayalah pemberani yang bebas
Tidak menyayangi jiwaku menyeberang ke alam baqa

Setelah baginda mengumumkan perang
Ayahanda sekaligus rajaku
penguasa tunggal di Bone
Semangatku sudah berada di akhirat
Hanyalah bayang-bayangku yang nampak di dunia

Memang saya hanya meminjam tubuh kasar ini
Saya akan memperlihatkan kelincahan di atas panggung
Di medan perang

3. Osongna Arung Sailong

Itawa’ mai lapuang
batara tungke’na bone
pemagga towa labela padakku pattuppu batu
mutuling madecengngi pabbaju ejae’
muarengkalinga maneng sining tau maegae’

Iya arena labela
orowane temmanengnga
rilimpo ri tengnga padang
mammenasawa’ labela mewai mappasiduppa barisi’
ritunruanna koroneli bettaede’
rilolangeng ri Bajoe ri alauna Lona

Terjemahan :

Pandanglah diriku wahai penguasa tunggal Bone
Tataplah awajahku wahai sesamaku pimpinan
Simaklah baik-baik wahai yang berbaju merah
Dengarkanlah semua orang banyak

Sayalah laki-laki yang tak akan kewalahan
Dikeroyok di medan perang
Saya berharap dapat mempertemukan barisan
Rombongan kolonel yang hebat
Di wilayah Bajoe’ sebelah timur kampung Lona

Contoh lainnya

Iya bela, iya pakkanna
E, lakallolo, magi muonro
Aga, dega muissengngi makkedae
Pitu ana’ dara mabaju eja tajekko ri pammasareng

Lesseko keloe ri tengngana jekangnge
Nataliangngao gajang
Labetta massola-solae
Sola-sola mate
Temmasola-sola mate
Lebbini mate massola-solae

Terjemahan :
Wahai sekalian, seluruh pasukan perang
Hai anak muda,
Mengapa tersendat maju
Apakah engkau tak tahu
Bahwa tujuh orang bidadari berbaju merah menunggumu di alam pusara
Menghindarlah kalian dari tengah jalan
Nanti tersenggol senjata
si pemberani yang tak takut mati
Pemberani akan mati
Yang tidak beranipun juga akan mati
Lebih baik mati sebagai pemberani

**************************
He pakkannae
Idi’na jowana La Jalante
Teppallaisengngi lino pammasareng
Kegapi muelo mate

Jowa engkatona
Ajjowareng engkatona
Temmate tuwoe
tellete ri manipi
rekko tennia kadona

Terjemahan :

He prajurit pasukan perang kami
Inilah pasukan La Jalante
Yang tidak membedakan mati atau hidup
Kapan lagi kita mau berkorban

Pengikut telah siap
Pemimpinpun telah siap
Tak mati yang hidup
Tidak masuk liang lahat
yang bukan suratannya

*********************************

He bela
sola-sola mate, temmasola-sola mate
Lebbi I sia mate massola-solae
Pitu gare wawinnena ri maje
mate massola-solae

Idi’na wijanna warani pitue
Bawi mabbosanna maniampajo
Tedong tenrilase’na Anabbanua
Assangirenna malelae
Attabutturenna picunangnge

Terjemahan :
He betta
Pemberani akan mati
Yang tidak beranipun akan mati
Lebih terhormat mati sebagai pemberani
kelak tujuh bini tujuh bagi yang mati sebagai pemberani
Kita ini turunan pemberani yang tujuh
Si Babi Gonrong dari Maniampajo
Kerbau tak dikebiri dari Anakbanua
Tempat mengasah keris
Tempat tertumbuknya peluru

Jika seseorang Mangosong pada masa lalu properti yang dipakai seperti keris atau sejenisnya tidak digunakan dengan menunjuk-nunjuk ke arah raja atau tamu tetapi properti diacungkan ke atas ataupun ke bawah.