No menu items!
2 C
Munich
Kamis, 3 Desember 20

Sastra Bugis Pau-pau Rikadong

Must read

Sejarah Situs Gua Mampu

As.Al.Wr.Wb. Pada kesempatan ini, saya akan mengutarakan tentang sejarah Gua Mampu yang berada di Dusun Aluppang Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kab.Bone Sulawesi Selatan. Saya akan...

Muhammad Nur Atis, Ketua KKSS Kabupaten Tabalong Pulang Kampung

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan Bapak Muhammad Nur Atis berencana membentuk Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) di setiap...

Sejarah Kecamatan Ajangale

As.Al.Wr.Wbr. Pada kesempatan ini, saya akan mengutarakan sejarah singkat kecamatan Ajangale. Namun, sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekhilapan. Ajangale merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten...

Kosakata Baru dalam KBBI

Seiring waktu, banyak istilah yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata tersebut akhirnya masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tak hanya yang sering digunakan...

Pau-pau rikadong, yaitu menceritakan suatu hal yang fiksi atau tidak benar/nyata, namun sangat disukai oleh banyak orang. Jadi pau-pau rikadong bisa juga disebut dongeng.

Jadi, ceritanya entah benar atau tidak yang penting bisa menghibur pendengarnya, bahkan karena saking lucunya bisa kita terpingkal-pingkal. Karena itu, si pendongeng harus mengisahkan cerita secara terstruktur dan enak didengar.

Di kalangan Bugis, pau-pau rikadong masih sering kita dengar hingga saat ini khususnya masyarakat perdesaan. Misalnya pada waktu ronda malam agar tidak mengantuk maka biasanya diisi dengan cerita-cerita dongeng. Berikut contoh Pau-pau Rikadong orang Bugis.

Manu’ Bakka Marowē

Riolo engka sēddi tau ri tella “LA ROWE” Monroē ri Tanana Bukaka Tana Bone. Padai tau laingngē majjama pallaung-pallaung kampongmi, maggalung, mattungka olo’kolo’mi bawang namaddare’ mappakumiro jama- jamanna to rikampongē riolo naekiya to pabbirinngē engka to massappa dallē mattasi’.

Engka sēddi wettu, tau ri tellaē LA ROWE’ lao mabbaja rellē ri seddi galung ritellaē Lapatong. Iyyaē galungngē riolo naporiolo ri isseng makarame’ to rikampongngē lettu’ makkokoangē.

Narēkko engka tau talliwa bongana iyyarēga si makkkamparang na takkabboro’ rionrongē ro maderi tama-tamakeng iyarēga malasa rēkko lettui ri bolana.

Ri wettu lettuna namaēlo nabajai rellēna napalēnne’ lipa’na ri wiringna pētawuē. Na riwettu laona lisu engka sēddi tello ritengngana lipa’na na tenna isseng apolengenna, nainappa makkeda ri lalengati naullē engka olo’kolo’ leppang makkitello ri lipa’ku riwettukku mabbaja rellē.

Na dēnasiaga ittana nalisu ri bolana, inappa mattiwi tello iyaē dē namasaro naisseng apolengenna. Akkattana iyyaro telloē maēloi na sēwong nainappa napasibau’ nanrē. Naekiya nataroi dolo tellona ri pabbaressengē nasaba talliwa tekkona polē mabbaja rellē.

Siangngesso labe’ē “La Rowē’ dēnaingngerangngi tello nataroē ri pabbaresengē. Gangkanna pulo wenni na napaleccē ri sēddēna dapurengngē napaddi kandu’- kandu’ na dēsi nangngerangngi.

Mangingngini La Rowē’ na taro sisengngi ri attapangē ri lalengna luwaē, pattujunna narēkko malupui maēloni nasewong. Dē nasiaga ittana iyyaro telloē monroē ri attapangngē maddeppa cia’- cia’ ri attapangē mancaji ana’ manu’.

Na purana na iyyaro LA ROWE natunggka sisengni iyyaro manu’ē gangkanna malloppo mancaji manu’ bangko’. Nasaba iyyaē manu’ē magello pakkalēngna. Na coba-cobani LA ROWE sawungngi, na iyya manu’ē narēkko ri sawungngi pakala tuttu, taccicengmi bawang napitto’ balinna matteru matē dē napada manu’ laingnge tajjinnapa nainappa nullē mpauno manu’ē.

Dēna siaga ittana naengkalingani Arung Mangkau’ē engka manu malessi sawung laoni naēllau iyyaro manu’ē, nasaba iyyaro manu’ē maloppo pakkalēngna na tau tungkaēngngi ri tella LA ROWE’ ritellani iyyaro manu’ē manu Bakka Marowē’.

Riolo narēkko Arungngē maēlo punnai gagatta namuni iyyaro gagaē liwa ri pujinna tette’ ri abbariang. Nasaba Arungngē liwa’ segge’na nainappa pura mancaji ade’ toni, tau samaē nawajiki pakkasennangi Arung Mangkau’na.

Ri wettu napunnaina Mangkau ē iyyaro manu’ē mancaji manu’ pasawungni nasaba Arung Mangkau’ē napuji mappasawung manu’. Nasaba natemmaka lessinna iyyaro manu’ē taccicengmi bawang napitto balingna na matē.

Maēgani curita mompo ri tenngana tau tebbe’ē makkeda iyyaro Manu’ BAKKA MAROWE’ ula indo’na, nasaba dē napada manu’ laingnge gangkanna sēddi wanua watangponē degaga mullē pacaui.

Iyyaro manu’ē na ritiwini ri wanua Butung malliweng tasi’ massawung. Naikkiya ri wettu na purana na kala manengngi manu pasawungngē ri Butung ripalisuni iyyaro manu’ Bakka Marowē riakkiringang labe lopi-lopi bura’ gangkanna rappē ri wanua Panyula.

Riwettu lettuna ri Panyula macawē ri lompo’na tauwē riolo, mangngongngoi iyyaro manu’ē, naengkalingani tau Panyulaē makkeda engka sedding manu’ mangngongngo kaleki’ lokkako sē mu itai macawē polē rompongngē.

na engkana sēddi tau lao mitai iyyaro manu’ē nainappa makkeda “wa uwwaē Manu Bakka Marowe manengka koro”. Tappa nassikongkoloki tau Panyulaē makkeda gēre bawangni dēto gaga mitai.

Puranana natikkeng iyyaro manu’e nagereni tau Panyulaē nainappa nanasu likku nainappa manre massama-samang, naikiya nabbiyangngi ajēna. Naikiya iyyaro ajēna naittēi asunna Arung Mangkau’ē natiwi ri bolana Arung Mangkau’ē nainappa nappongang mabokka.

Makkutanani Arungngē makkeda “magawi asuē nabbokka tuttu, itawi sē kaleki’ temmabboka bawangtu”. Napuranana iyyaro, noni surona Arungngē mitai asuē, nainappa makkeda ajē manu’ nabbokkai puang.

Namettēni Arung Mangkau’ē makkeda “temmabbokka bawattu pēnre’sē mai witai ajē manu’ē. Naparēssana Arung Mangkau’ē ajē manu’ē nainappa makkeda “ajēna ta’ manu’ Bakka Marowē’ē awwa iga pura manrewi, accēri sē asuē, igaro manrēi kamppa tunaseng lo lokka nala ajēna cēddi. Na naccērinna iyyaro asuē lettu ri tanana Panyula. Nainappa lao mappisengangngi ri Arungngē makkeda “tau Panyula’ē gērei”.

Iyyatonaro nassabari na ripoppangi tana tau Panyulaē, iyyatona nassabari ēngka warēkkada makkedaē “na muni mallipa karoro tau Bukakaē mallipa’ ulaweng tau Panyulaē tangkei tau Bukakaē”. Iyyatonaro nassabari lettu makkokoangngē iyyaē missengengngi narēkko tau Panyula toto majarang maēlo tangke’i.

Itulah salah satu contoh sastra Bugis yang masih eksis sampai saat ini. Dan sebetulnya masih banyak cerita-cerita dongeng lainnya, seperti curitana La Kono, curitana La Kalapung, ciritanna Lamellong, dan lain-lainnya.

Berita sebelumyaBalada Arung Palakka
Berita berikutnyaSejarah Baju Tokko
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Sejarah Situs Gua Mampu

As.Al.Wr.Wb. Pada kesempatan ini, saya akan mengutarakan tentang sejarah Gua Mampu yang berada di Dusun Aluppang Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kab.Bone Sulawesi Selatan. Saya akan...

Muhammad Nur Atis, Ketua KKSS Kabupaten Tabalong Pulang Kampung

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan Bapak Muhammad Nur Atis berencana membentuk Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) di setiap...

Sejarah Kecamatan Ajangale

As.Al.Wr.Wbr. Pada kesempatan ini, saya akan mengutarakan sejarah singkat kecamatan Ajangale. Namun, sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekhilapan. Ajangale merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten...

Kosakata Baru dalam KBBI

Seiring waktu, banyak istilah yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata tersebut akhirnya masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tak hanya yang sering digunakan...

Sejarah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone

As.Al.Wr.Wb. Kali ini saya akan memaparkan sejarah singkat kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Cenrana adalah salah...

Terpopuler

Filosofi huruf lontara

Lontara' adalah aksara tradisional masyarakat Bugis-Makassar. Lontara sendiri berasal dari kata lontar yang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang ada di Sulawesi Selatan. Istilah lontara...

Contoh Percakapan Bugis

Berikut ini disajikan contoh percakapan bahasa Bugis sehari-hari beserta artinya. Agar kosakata yang disajikan dapat diucapkan dengan baik dan benar maka terdapat 3 poin...

Mengungkap Misteri Kerajaan Gaib Sungai Walenae

Sungai Walenae yang melintasi wilayah kabupaten Bone, Wajo, dan Soppeng, berhubungan erat dengan sungai Cenrana di wilayah Bone yang bermuara di Teluk Bone. Kedua...

Pepatah Bugis Klasik

Pepatah merupakan pribahasa yang berisi nasihat atau ajaran yang diwariskan dari orang-orang terdahulu. Pepatah ini biasanya diungkapkan dalam berbagai kegiatan dalam suasana riang gembira. Contoh: Baik...

Benarkah Ada Wali Tujuh di Sulawesi Selatan?

Apabila di Jawa ada istilah "Wali Songo" atau "Wali Sembilan", maka di Sulawesi Selatan dikenal istilah "Wali Pitu" atau "Wali Tujuh" yang bahkan lengkap...