OSONG MAKKUNRADDE DAENG MATTANA ANRE  GURU ANAKARUNG

La Makkunradde’ asekku
ritellae Daeng Mattana
Pangulunna maneng bela
sining poaseng
alejowa anakarung

Narekkua Ponratu jaji tongengngi mattonrong kompania Balandae
mai ri lipuna Bone
Engka muana wate’na
langkana sakke’ riuki
Mattimporo malluttureng
nataro uni mariyang
Mallajang natiwi lettu
mai ri tana Jumpandang
Ojeng mattekka manekko
malliweng ri tana Jawa
ri lipu assommengenna
jinderale’na Bettae

Terjemahan :

IKRAR KESETIAAN
MAKKUNRADDE DAENG MATTANA
ANRE’ GURU ANAKARUNG

La Makkunradde namaku
digelar Daeng Mattana
Pemimpinan seluruh
yang menamakan dirinya
anak bangsawan

Kalau benar-benar Kompeni Belanda menyerang Bone
Akan ada dari Istana Berukir
Akan diterbangkan meriam
Lalu melayang
sampai Tana Jumpandang
Kemungkinan akan menyeberang
ke Tana Jawa
Tempat berkedudukan
Jenderal di Batavia

BAGIKAN